Friday, 30/09/2022 - 06:23|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non Bàn Đạt

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2021-2022

 

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ BÌNH
TRƯỜNG MN BÀN ĐẠT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 138/KH-MNBĐBàn Đạt, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện các khoản thu năm học 2021 - 2022

 

Căn cứ Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND, ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông Công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân năm học 2021-2022 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý;

Công văn số 1943/SGDĐT-KHTC, ngày 27/8/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập năm học 2021 – 2022.

Công văn số 719/PGDĐT-KT, ngày 30/8/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Bình về việc hướng dẫn  thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022.

Căn cứ vào biên bản họp Chi bộ; HĐSP nhà trường thông qua chủ trương thực hiện các khoản thu năm học 2021-2022 ngày 31/8/2021.

Căn cứ vào nhu cầu thực tế năm học 2021 - 2022. Để đảm bảo cho các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ đạt kết quả tốt theo đúng yêu cầu ngành học, cần mua sắm, bổ sung thêm đồ dùng phục vụ ăn ngủ; hỗ trợ vệ sinh cá nhân trẻ đáp ứng môi trường vệ sinh an toàn; Mua sắm học liệu phục vụ các hoạt động vui chơi cũng như toàn bộ hoạt động của trẻ ở trường mầm non.

 Trường mầm non Bàn Đạt xây dựng kế hoạch thực hiện các khoản thu trong năm học 2021 - 2022 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

- Thực hiện chủ trương quản lý tốt các khoản thu chi trong cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Đồng thời để tăng cường công tác tham mưu phát triển giáo dục mầm non, huy động các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn xã Bàn Đạt, huyện Phú Bình.

- Xây dựng môi trường giáo dục nhà trường, gia đình và xã hội lành mạnh.

- Huy động được sự tham gia của gia đình, cộng đồng và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Sử dụng các khoản thu phải tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, được hạch toán kế toán riêng theo từng khoản thu.

II. ĐỐI TƯỢNG HƯỞNG LỢI

- Phục vụ trực tiếp cho toàn bộ công tác chăm sóc giáo dục và phát triển toàn diện cho trẻ.

III. CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2021 - 2022

1. Các khoản thu theo quy định

1.1.Học phí quy định:

Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND, ngày 12/8/2021 của HĐND tỉnh Thái Nguyên quy định mức thu học phí đối với cấp học mầm non và cấp học phổ thông Công lập thuộc hệ thống giáo dục Quốc dân năm học 2021-2022 thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý, mức thu như sau:

+ Mẫu giáo là 25.000đ/học sinh/tháng,

+ Nhà trẻ là 40.000đ/học sinh/tháng.

- Tiền học phí thu theo  từng học kỳ, quyết toán theo năm tài chính

- Thực hiện thu học phí theo 2 kỳ/năm học, nhà trường nộp  KBNN  thu chi theo quy định

- Thực hiện các chế độ miễn, giảm hoặc các chính sách đãi ngộ khác theo quy định 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ và Bộ giáo dục quy định.

- Dự toán chi: Trích 40% tổng số tiền học phí thu được, chi bổ sung nguồn cải cách tiền lương; 60% bổ sung chi hoạt động.

2. Các khoản thu thỏa thuận năm học 2021 - 2022

2.1. Tiền ăn: 15.000/cháu/ngày: Thực hiện quyết toán thu - chi theo tháng, chi ăn hết trong ngày.

2.2. Tiền Ga:

- Dự thu: 155.000đ/cháu/năm: Thực hiện quyết toán thu - chi theo từng đợt nhập.

- Dự chi: Chi trả tiền gas cho nhà cung cấp gas

(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo)

2.3. Tiền nước sạch tinh khiết:

Dự thu: 5.000đ/tháng x 9 tháng = 45.000 đồng/cháu/năm.

Dự chi: Phục vụ nhu cầu nước uống tinh khiết tại trường cho học sinh. Chi trả cho nhà cung cấp nước theo hợp đồng đã ký kết. Thu, chi theo năm học

(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo).

2.4. Tiền mua đồ dùng học liệu, dụng cụ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho trẻ:

Thu một lần vào đầu năm học. Chi cho cả năm học

+ Nhà trẻ: 323.000 đồng

+ MG 3-4 tuổi: 383.000 đồng

+ MG 4-5 tuổi: 386.000 đồng

+ MG 5-6 tuổi: 452.000 đồng

- Tổng dự thu: 163.528.000 đồng

- Dự chi: Chi mua tài liệu học liệu và các đồ dùng cá nhân cho trẻ theo danh sách đăng ký. Số tiền163.528.000 đồng

(Có bảng dự toán chi tiết kèm theo).

2.5. Đồ dùng bán trú

Tiền mua đồ dùng dụng cụ, thiết bị phục vụ trực tiếp cho trẻ:

Thu một lần vào đầu năm học. Chi cho cả năm học

- Dự thu: 150.000 đồng/trẻ/năm học

- Tổng dự thu: 150.000 đồng x 420 học sinh = 63.000.000 đồng

- Dự chi: Mua bổ sung chăn, gối, ca cốc, bát thìa…. Đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú của trẻ tại trường.

(Có kế hoạch kèm theo)

3. Thu hộ chi hộ năm học 2021-2022

3.1. Tiền quỹ khuyến học:

- Dự thu: 20.000.000 đồng – 23.000.000 đồng.

- Dự chi: Mua giấy khen, quà tặng thưởng cho học sinh năm học 2021-2022.

4. Thu hộ năm học 2021-2022

  - Quỹ cha mẹ: Dự thu 11.000.000 đồng – 13.000.000 đồng

  - Dự chi: Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện chi theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Ban hành điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh.

5. Các khoản huy động có tính chất tự nguyện - Tài trợ

  Nhà trường xây dựng kế hoạch VĐTT số 140/KH-MNBĐ ngày 01/9/2021 với tổng dự toán là 97.500.000 đồng để thực hiện các hạng mục sau:

- Sửa chữa nhà lớp học: 28.650.000 đồng

- Mua bếp gas công nghiệp (02 bếp): 31.590.000 đồng

- Tủ cơm gas Kiwa Đài Loan 20 kg: 16.000.000 đồng

- Xây vườn hoa trước khu nhà B trung tâm: 9.790.000 đồng

- Xây khu xử lý rác cụm trung tâm: 11.470.000 đồng

 

IV. HÌNH THỨC HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN ĐÓNG GÓP

Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai từ Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Thỏa thuận và tự nguyện của các cá nhân, gia đình và các tổ chức xã hội.

Nhà trường tiếp nhận các khoản ủng hộ và đóng góp tự nguyện của phụ huynh và các nhà hảo tâm. Thực hiện báo cáo công khai đúng quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thống nhất chủ trương và kế hoạch triển khai trong Ban giám hiệu, Hội đồng nhà trường và Ban đại diện Cha mẹ học sinh trường.

2. Nhà trường xây dựng kế hoạch và dự toán thu chi chi tiết các khoản thu và công việc cần thực hiện trong năm học. Thực hiện niêm yết công khai tại trường trong thời gian tối thiểu 7 ngày và gửi văn bản kế hoạch, dự toán tới Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà các lớp, tới từng cha mẹ học sinh trường được biết cụ thể và đóng góp ý kiến. Sau khi tiếp nhận ý kiến đóng góp (nếu có) nhà trường mới hoàn chỉnh kế hoạch công việc và dự trù kinh phí.

       3. Nhà trường tổ chức họp để triển khai bàn bạc và thống nhất các khoản thu trong năm học 2021 - 2022 tới toàn thể cha mẹ học sinh, lấy phiếu ý kiến của cha mẹ học sinh về các khoản thu.

     4. Nhà trường báo cáo bằng văn bản các khoản thu trong năm học 2021 - 2022 và lập tờ trình xin chủ trương thực hiện các khoản thu thỏa thuận, thu hộ, thu hộ - chi hộ, trình xin ý kiến phê duyệt của các cấp lãnh đạo.

Trên đây là kế hoạch các khoản thu năm học 2021 - 2022 của trường mầm non Bàn Đạt./.

 

Nơi nhận:                                                                                                

- UBND xã Bàn Đạt;

- Phòng GDĐT;  

- Lưu VT.      

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 Trần Thị Hảo

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 15
Tháng 09 : 820
Năm 2022 : 3.521